Новини
Съобщение за провеждане на консултации
01.07.2024

На Екологична оценка на проекти за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.)|

1. Информация за възложителя на плана:

Възложител на ЧИ на ОУПО: Община Велико Търново, ЕИК 000133634, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ №2

Възложител на ПУП-ПЗ: „Тиера дел Сол 002“ ЕООД, ЕИК 206691733, седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ №258, бл. Варна-тауърс Г

Лице за връзка: Ваня Башова Е-mail: v.bazhova@abv.bg, Георги Гюзелев тел: 0894 572857 Е-mail .g.gyuzelev@ abv.bg

Адрес за кореспонденция:

гр.Варна, бул. Владислав Варненчик 258

2. Обща информация за предложения план

а) Основание за изготвяне на плана

Основание за изготвяне на настоящите планове е Решение № 1241, съгласно препис-извлечение от Протокол № 49 на заседание на Общински съвет, проведено на 26.01.2023 г., с което се:

1) Одобрява техническо задание за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Велико Търново, изработване на проект за изменение на ОУПО Велико Търново, изработване на план за застрояване и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура в обхват ПИ с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, с цел промяна на предвидената в плана устройствена зона от земеделски земи (33) в „Предимно производствена" (Пл) по смисъла на Наредба №7/22.12.2003 2 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за имотите се определят конкретно предназначение „за фотоволтаична централа" и режим на устройство и застрояване в съответствие с устройствена зона „Предимно производствена" (ПП), в която същите попадат: максимална плътност на застрояване 80%; максимална интензивност на застрояване (Кинт) 2,0; минимална озеленена площ 20%; начин на застрояване свободно, определено с ограничителни линии на застрояване.

2) Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ОУПО Велико Търново, изработване на план за застрояване и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, с цел промяна на предвидената в плана устройствена зона от Земеделски земи в устройствена зона „Предимно производствена" (Пп) и определяне на конкретно предназначение „за фотоволтаична централа" и режим на устройство и застрояване в съответната устройствена зона Пп, в която същите попадат: максимална плътност на застрояване 80%; максимална интензивност на застрояване (Кинт) 2,0; минимална озеленена площ 20%; начин на застрояване определено с ограничителни линии на застрояване - свободно.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Периодът на действие на изменението на ОУПО следва да се счита съотносим с периода на действие на ОУПО.

Етапите на изпълнение на плана са:

- провеждане на процедури по разработване на Проект за изменение на ОУПО на община Велико Търново като допустимите и недопустими дейности за устройваната зона се подчиняват на Наредбите на МРРБ, МЗ и MOCB;

- одобряване на Проекта за изменение на ОУПО съгласно постановките на Раздел III от ЗУТ от органите, отговорни за това;

- разработване на ПУП-ПРЗ за цитираните ПИ, съгласно приетото ЧИ на ОУПО.

в) Териториален обхват

Териториалният обхват на проекта за Частично изменение на Общ устройствен план на община Велико Търново, включва ПИ с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново. Съгласно действащия ОУПО, територията, предмет на разработката, попада в установена устройствена зона „Земеделски земи“ (Зз). Имотите, с площ съответно: 100 534 м2 и 135 990 м2, са с трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Пасище“ и категория на земята 8 и 10. Същите са собственост на дружеството, възложител на ПУП- ПЗ и са разположени в северозападната част на населеното място.

Планът е за малка територия с местно значение.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имотите, предмет на плановете, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите, предмет на плановете, не попадат в границите на защитена зона (33) от мрежата „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

д) Основни цели на плана

Основната цел на частичното изменение на ОУПО е промяна на предвидената в плана устройствена зона от „Земеделски земи“ (Зз) в устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), определяне на конкретно предназначение „за фотоволтаична централа“ и режим на устройство и застрояване, в съответствие с новоотредената устройствена зона Пп.

Изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на е. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“ е с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция

е) Финансиране на плана

Изпълнението на плана ще се финансира от възложителя/собственик на имотите.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Процедурите по одобряване на проекта за изменение на ОУПО са:

- Одобряването става съгласно постановките на Раздел III от ЗУТ и от органите, оторизирани за това;

- Допустимите и недопустимите дейности за устройствената зона се подчиняват на Наредбите на МРРБ, МЗ и МОСВ;

- Сроковете и валидността на изменението съвпада с този на приетия ΟΥΠΟ,

- След одобряване на проекта, той става задължителен Акт за устройство на територията.

Няма нормативно регламентирано изискване за провеждане на обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Прилагането на плана ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон – Главен Архитект и Кмет на Община Велико Търново.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана е Главния архитект на Община Велико Търново.

5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка. 

                 

6.  Място за публичен достъп

Проектите за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ и Доклада за Екологична оценка към тях с всички приложения и материали са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ №258, бл. Варна-тауърс Г, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 01.07.2024 г. до 01.08.2024 г.

7. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 01.07.2024 г. до 01.08.2024 г.

8. Срок за изразяване на становища

Срокът за изразяване на становища по Доклада за екологична оценка, в т.ч. приложенията към него е 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение

9. Начин за изразяване на становище

Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 01.08.2024 г. на място, по пощата или по имейл на адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, бул. „Владислав Варненчик“ №258, бл. Варна-тауърс Г; e-mail:v.bazhova@abv.bg 

10. Лице, отговорно за предоставяне на допълнителни разяснения на място по плана

Ваня Башова, Е-mail: v.bazhova@abv.bg,

Георги Гюзелев тел: 0894 572857 Е-mail .g.gyuzelev@ abv.bg glarusksr@gmail.com

2015 © СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“. Всички права запазени!

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013/. Приоритетна Ос 4 „Устойчиво Развитие на рибарските области”. Проект BG011MIRGPN2.2/05
Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ с № 460/10.11.2014 г.
„Аква екологичен риболовен туризъм“
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България
Инвестиране в устойчиво рибарство