Профил на купувача
Профил на Купувача
СНЦ "Клуб за спортен риболов Гларус"

11.12.2023

Решение - ВА - 155 / ЕО / 2023 г.

Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявявам за обществен достъп „Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново (ОУПО) и изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново“. Възложителите - Община Велико Търново и „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.

Становища и мнения могат да се изпращат до 12.01.2024 г. на адрес, по електронна поща на е-mail: glarusksr@gmail.com и/или чрез РИОСВ-Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ 68, 5000 Западна промишлена зона, Велико Търново

За контакти: 0894572857 Георги Гюзелев

 

АРХИВ

20.03.2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Доставка на in situ мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода

Отговори по постъпили запитвания във връзка с провеждане на процедура по "Доставка на "in situ" мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода"

Документация

 

 

14.05.2019

ПОКАНА за заявяване на интерес за изпълнение на услуга с предмет:

  1. Наръчник за потребители и собственици на плавателни съдове за развлечение, които се интересуват от посещение на пристанищата на Югозападно Черноморие, с подчертано позоваване на пристанище Бургас.
  2. Туристически пътеводител и Дигитална туристическа карта
  3. Координиране създаване на „Туристически пътеводител и Дигитална туристическа карта“ и на „Наръчник за потребители и собственици на плавателни съдове за развлечение, които се интересуват от посещение на пристанищата на Югозападно Черноморие, с подчертано позоваване на пристанище Бургас

19.11.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на средноскоростен пътнически кораб за крайбрежно плаване, с хибридно задвижване

Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 160

Договор

Заповед за откриване на процедура

Техническа спецификация

Форма за оферта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на средноскоростен пътнически кораб за крайбрежно плаване, с хибридно задвижване

Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 160

Договор

Заповед за откриване на процедура

Техническа спецификация

Форма за оферта

 

 

Публична покана за доставка на средноскоростен пътнически кораб за крайбрежно плаване, с хибридно задвижване

Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1 от ПМС 160

Договор

Заповед за откриване на процедура

Техническа спецификация

Форма за оферта

2015 © СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“. Всички права запазени!

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013/. Приоритетна Ос 4 „Устойчиво Развитие на рибарските области”. Проект BG011MIRGPN2.2/05
Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ с № 460/10.11.2014 г.
„Аква екологичен риболовен туризъм“
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България
Инвестиране в устойчиво рибарство